| Home |

Back| Raiden | Scorpion | - Noob Saibot - | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | Sareena | Hsu Hao |
| Johnny Cage | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |

| Raiden | Scorpion | - Noob Saibot - | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | Sareena | Hsu Hao |
| Johnny Cage | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |