| Home |

Back| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | - Bo Rai Cho - | Reptile | Sareena | Hsu Hao |
| Johnny Cage | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |
| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | - Bo Rai Cho - | Reptile | Sareena | Hsu Hao |
| Johnny Cage | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |