| Home |

Back| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | Sareena | - Hsu Hao - |
| Johnny Cage | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |


| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | Sareena | - Hsu Hao - |
| Johnny Cage | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |