| Home |

Back| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | Sareena | Hsu Hao |
| Johnny Cage | Nitara | - Cyrax - | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |


| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | Sareena | Hsu Hao |
| Johnny Cage | Nitara | - Cyrax - | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |