| Home |

Back| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | - Sareena - | Hsu Hao |
| Johnny Cage | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |

| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | - Sareena - | Hsu Hao |
| Johnny Cage | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |