| Home |

Back| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | Sareena | Hsu Hao |
| - Johnny Cage - | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |


| Raiden | Scorpion | Noob Saibot | Mavado | Bo Rai Cho | Reptile | Sareena | Hsu Hao |
| - Johnny Cage - | Nitara | Cyrax | Sektor | Drahmin | Quan Chi | Shang Tsung |