| Home |

Back| Zhao Yun | Zhang Fei | Guan Yu | Ma Chao |
| Huang Zhong | Zhuge Liang | - Diao Chan - | Liao Zhang || Zhao Yun | Zhang Fei | Guan Yu | Ma Chao |
| Huang Zhong | Zhuge Liang | - Diao Chan - | Liao Zhang |