| Home |

Back| Kaede | Akari | Amano | Juzoh | Moriya | Yuki | Okina | - Lee - | Washizuka | Zantetsu |
| Shigen | Kagami | Mukuro | Setsuna | Hibiki | Kojiroh | Original Kaede | Hagure | Kouryu |

| If You Used A Continue | - If No Continues Were Used - |
| If You Used A Continue | - If No Continues Were Used - |

| Kaede | Akari | Amano | Juzoh | Moriya | Yuki | Okina | - Lee - | Washizuka | Zantetsu |
| Shigen | Kagami | Mukuro | Setsuna | Hibiki | Kojiroh | Original Kaede | Hagure | Kouryu |