| Home |

Back| Kaede | Akari | Amano | Juzoh | Moriya | Yuki | Okina | - Lee - | Washizuka | Zantetsu |
| Shigen | Kagami | Mukuro | Setsuna | Hibiki | Kojiroh | Original Kaede | Hagure | Kouryu |

| - If You Used A Continue - | If No Continues Were Used || - If You Used A Continue - | If No Continues Were Used |

| Kaede | Akari | Amano | Juzoh | Moriya | Yuki | Okina | - Lee - | Washizuka | Zantetsu |
| Shigen | Kagami | Mukuro | Setsuna | Hibiki | Kojiroh | Original Kaede | Hagure | Kouryu |