| Home |

Back| Kaede | Akari | Amano | Juzoh | Moriya | Yuki | Okina | Lee | Washizuka | Zantetsu |
| Shigen | Kagami | Mukuro | Setsuna | - Hibiki - | Kojiroh | Original Kaede | Hagure | Kouryu |

| If You Don't Perform 6 Kills | - If You Perform 6 Kills (Japanese Version Only) - |If You Used A Continue If No Continues Were Used| If You Don't Perform 6 Kills | - If You Perform 6 Kills (Japanese Version Only) - |

| Kaede | Akari | Amano | Juzoh | Moriya | Yuki | Okina | Lee | Washizuka | Zantetsu |
| Shigen | Kagami | Mukuro | Setsuna | - Hibiki - | Kojiroh | Original Kaede | Hagure | Kouryu |