| Home |

Back| - SD Hiryu - | Virtual Hiryu |

| - Circuit Mode - | Tournament Mode |

| Ryuhi | Bokuchin | Hayato | Powers | Robo no Hana | Ryumaou | Shouryu | Suzaku | - Wiler - | Yuka |

| - Tournament / Championship Tournament - | Ryumaou Tournament |1st Place in The Tournament
1st Place in The Championship Tournament
2nd Place in Any Tournament
3rd Place in Any Tournament
When You Finish The Tournament The 1st Time

When You Finish The Championship Tournament
When You Collect 5 Gold Medals in The Championship Tournament

| - Tournament / Championship Tournament - | Ryumaou Tournament |

| Ryuhi | Bokuchin | Hayato | Powers | Robo no Hana | Ryumaou | Shouryu | Suzaku | - Wiler - | Yuka |

| - Circuit Mode - | Tournament Mode |

| - SD Hiryu - | Virtual Hiryu |