| Home |

Back| - Arcade Mode - | Force Mode |

| - Jin - | Paul | Heihachi | Law | Lei | King | Nina | Anna | Yoshimitsu / Doctor B. | Xiaoyu | Hwoarang |
| Eddy | Tiger | Kuma / Panda | Julia | Mokujin | Gun Jack | Bryan | Gon | Ogre / True Ogre || - Jin - | Paul | Heihachi | Law | Lei | King | Nina | Anna | Yoshimitsu / Doctor B. | Xiaoyu | Hwoarang |
| Eddy | Tiger | Kuma / Panda | Julia | Mokujin | Gun Jack | Bryan | Gon | Ogre / True Ogre |

| - Arcade Mode - | Force Mode |