| Home |

Back| - Story Mode - | Short Mode |

| Kaede | Akari | - Amano - | Juzoh | Moriya | Yuki | Okina | Lee |
| Washizuka | Shikyoh | Zantetsu | Shigen | Musashi | Kagami |
[ Are You A Man? ] [ Are You A Woman? ] [ You Don't Answer ]

| Kaede | Akari | - Amano - | Juzoh | Moriya | Yuki | Okina | Lee |
| Washizuka | Shikyoh | Zantetsu | Shigen | Musashi | Kagami |

| - Story Mode - | Short Mode |