| Home |

Back| Story Mode | - Arcade Mode - |


Fiona Mayfield
Heart Aino
Kamui Tokinomiya
Kira Daidohji
Konoha
Lieselotte Achenbach
Lilica Felchenerow
Maori Kasuga
Mei-Fang
Saki Tsuzura
Yoriko Yasuzumi
Fiona Mayfield, 1st Place
Fiona Mayfield, 2nd Place
Fiona Mayfield, 3rd Place
Heart Aino, 1st Place
Heart Aino, 2nd Place
Heart Aino, 3rd Place
Kamui Tokinomiya, 1st Place
Kamui Tokinomiya, 2nd Place
Kamui Tokinomiya, 3rd Place
Kira Daidohji, 1st Place
Kira Daidohji, 2nd Place
Kira Daidohji, 3rd Place
Konoha, 1st Place
Konoha, 2nd Place
Konoha, 3rd Place
Lieselotte Achenbach, 1st Place
Lieselotte Achenbach, 2nd Place
Lieselotte Achenbach, 3rd Place
Lilica Felchenerow, 1st Place
Lilica Felchenerow, 2nd Place
Lilica Felchenerow, 3rd Place
Maori Kasuga, 1st Place
Maori Kasuga, 2nd Place
Maori Kasuga, 3rd Place
Mei-Fang, 1st Place
Mei-Fang, 2nd Place
Mei-Fang, 3rd Place
Saki Tsuzura, 1st Place
Saki Tsuzura, 2nd Place
Saki Tsuzura, 3rd Place
Yoriko Yasuzumi, 1st Place
Yoriko Yasuzumi, 2nd Place
Yoriko Yasuzumi, 3rd Place| Story Mode | - Arcade Mode - |