| Home |

Back| Last Blade Story Mode | - Last Blade 2 Story Mode - |

| Kaede | - Akari - | Moriya | Hibiki | Zantetsu | Okina | Amano |
| Yuki | Kojiroh | Lee | Washizuka | Setsuna | Kagami |


| Kaede | - Akari - | Moriya | Hibiki | Zantetsu | Okina | Amano |
| Yuki | Kojiroh | Lee | Washizuka | Setsuna | Kagami |

| Last Blade Story Mode | - Last Blade 2 Story Mode - |