| Home |

Back| Guan Yu | Zhang Fei | Zhao Yun | Zhuge Liang |
| Huang Zhong | Ma Chao | - Diao Chan - | Liao Zhang || Guan Yu | Zhang Fei | Zhao Yun | Zhuge Liang |
| Huang Zhong | Ma Chao | - Diao Chan - | Liao Zhang |