| Home |

Back| - Story Mode / Internet Ranking - | Boss Challenge / War Mode |Diao Chan
Guan Yu
Huang Zhong
Ma Chao
Pang Tong
Sun Quan
Zhao Yun
Zhang Fei
Zhuge Liang| - Story Mode / Internet Ranking - | Boss Challenge / War Mode |