| Home |

Back| - Good Ending - | Bad Ending |

| Long | Zhuge | - Yizhen - | Ling | Tsan | Jinlun |
| Chinhu | Hades | Buto | Abacus | Oniska | Shanguan || Long | Zhuge | - Yizhen - | Ling | Tsan | Jinlun |
| Chinhu | Hades | Buto | Abacus | Oniska | Shanguan |

| - Good Ending - | Bad Ending |