| Home |

Back| - Good Ending - | Bad Ending |

| Long | Zhuge | Yizhen | Ling | Tsan | Jinlun |
| Chinhu | Hades | Buto | Abacus | - Oniska - | Shanguan |
| Long | Zhuge | Yizhen | Ling | Tsan | Jinlun |
| Chinhu | Hades | Buto | Abacus | - Oniska - | Shanguan |

| - Good Ending - | Bad Ending |