| Home |

Back| - Good Ending - | Bad Ending |

| Long | Zhuge | Yizhen | Ling | Tsan | Jinlun |
| Chinhu | - Hades - | Buto | Abacus | Oniska | Shanguan |

| Long | Zhuge | Yizhen | Ling | Tsan | Jinlun |
| Chinhu | - Hades - | Buto | Abacus | Oniska | Shanguan |

| - Good Ending - | Bad Ending |