| Home |

Back



| Batsu | Hinata | - Kyosuke - | Akira | Pure Rider Akira | Gan | Natsu | Edge | Roy |
| Sakura | Boman | Roberto | Kyoko | Tiffany | Hideo | Syoma | Raizo | Hyo |

| Bad Ending | - Good Ending - |

















| Bad Ending | - Good Ending - |

| Batsu | Hinata | - Kyosuke - | Akira | Pure Rider Akira | Gan | Natsu | Edge | Roy |
| Sakura | Boman | Roberto | Kyoko | Tiffany | Hideo | Syoma | Raizo | Hyo |