| Home |

Back| Batsu | Hinata | Kyosuke | Akira | Pure Rider Akira | Gan | Natsu | Edge | Roy |
| Sakura | Boman | Roberto | Kyoko | Tiffany | - Hideo - | Syoma | Raizo | Hyo |

| Bad Ending | - Good Ending - |
| Bad Ending | - Good Ending - |

| Batsu | Hinata | Kyosuke | Akira | Pure Rider Akira | Gan | Natsu | Edge | Roy |
| Sakura | Boman | Roberto | Kyoko | Tiffany | - Hideo - | Syoma | Raizo | Hyo |