| Home |

Back| Batsu | Hinata | Kyosuke | Akira | Pure Rider Akira | Gan | Natsu | Edge | - Roy - |
| Sakura | Boman | Roberto | Kyoko | Tiffany | Hideo | Syoma | Raizo | Hyo |

| - Bad Ending - | Good Ending |
| - Bad Ending - | Good Ending |

| Batsu | Hinata | Kyosuke | Akira | Pure Rider Akira | Gan | Natsu | Edge | - Roy - |
| Sakura | Boman | Roberto | Kyoko | Tiffany | Hideo | Syoma | Raizo | Hyo |