| Home |

Back| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |

| Lorentz | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | Eric |
| Sheila | Shuzar | Rhajang | - Yadon - | Shiro | Jenshi |


| Lorentz | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | Eric |
| Sheila | Shuzar | Rhajang | - Yadon - | Shiro | Jenshi |

| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |